NINA DOBREV FRANCE » Nylon Magazine Captures + BTS